مطمئن هستم که اولّین چیزی را که دربارۀ نیوتن خواندید . خوردن سیب بر سرش بود .

برای تشکر از نیوتن کمی دیر شده . پس بهتر است از یکی دیگه تشکر کنیم .

کسی که اولین جرقۀ جاذبه بود .

دوست نیوتن .

اگر می خواهید با او آشنا شوید ، کمربند های خود را ببندید و با من به ادامه مطلب سفر کنید...
تکناز: این درختی است که سیب اش بر سر نیوتن افتاد و نخستین جرقه کشف جاذبه بود.


سال هاست از این درخت مواظبت می کنند
خیلی جالبه

وقتی که فکر میکنین که سیب این درخت عامل پیدایش جاذبه شد خیلی برامون جالب تر می شود!!